تئوری موسیقی -اجزای ساختاری-درس 1

اجزای ساختاری تئوری موسیقی عبارتند از (نیم پرده ،تمام پرده،و الفبای موسیقی) نیم پرده کوچکترین فاصله ای است که میتواند مابین دو نت وجود داشته باشد.بر روی گیتار، نیم پرده همان فاصله صوتی بین نتهای دو فرت مجاور هم میباشد.(بر